Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home/mczwag/public_html/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/core/class-vc-mapper.php on line 111
Részvételi- és Játékszabályzat | Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

 1. Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Polgármesteri hivatala (székhely: 1221 Budapest, Városház tér 11., a továbbiakban: Szervező) által szervezett, a Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválhoz kapcsolódó nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) minden olyan 18. életévét betöltött, legalább korlátozottan cselekvőképes, Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy részt vehet, aki a Játék időtartama alatt a Facebook közösségi oldal regisztrált tagjaként nem esik a 9., 11. és 14. pontban meghatározott kizárt személyek körébe, és aki a Játék időtartama alatt e-mailben válaszol a Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál Facebook oldalán feltett kérdésre (továbbiakban: Játékos).

1.1 A Játékban való részvétel önkéntes. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.
1.2 A Játékban való részvétel ingyenes, azt a Szervező semmiféle áru, illetve szolgáltatás megvásárlásához nem köti.

A fent említett Játék szervezésében a Facebook (www.facebook.com) tulajdonosai és üzemeltetői nem vesznek részt, így azzal kapcsolatban semminemű felelősségük és kötelességük nincs

 1. A Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál Facebook-oldal falán posztban feltett kérdésre a Játékosnak a jatek@budafokibofesztival.hu email címre kell a helyes megoldást elküldenie. A kérdés a Játék időtartama alatt minden nap 12 órakor kerül feltevésre. A játékosoknak a kérdés feltevésének napján 24.00 óráig kell a helyes választ elküldeniük a megadott e-mail címre (a továbbiakban: Pályázat). Minden, a megadott email címre beküldött válasz egy Pályázatnak minősül. A felhívásnak megfelelő Pályázatok közül a Szervező sorsolás útján választja ki a nyertest. A nyeremény minden esetben fejenként maximum 1 palack a Budafoki Pezsgő-és Borfesztiválon résztvevő valamely borászat borai közül.
 2. A Játék 2018. augusztus 21. és 2018. szeptember 1. között kerül megrendezésre. A Játék időtartama alatt a jatek@budafokiborfesztival.hu email címre helyes választ beküldők mindegyike részt vesz a sorsolásban. A kérdések feltevésére az alábbi időpontokban kerül sor:
 3. augusztus 21. 10:00
  2018. augusztus 22. 10:00
  2018. augusztus 23. 10:00
  2018. augusztus 24. 10:00
  2018. augusztus 25. 10:00
  2018. augusztus 26. 10:00
  2018. augusztus 27. 10:00
  2018. augusztus 28. 10:00
  2018. augusztus 29. 10:00
  2018. augusztus 30. 10:00
  2018. augusztus 31. 10:00
 4. A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett Pályázatért. A Pályázat elküldésének bizonyítását a Szervező nem fogadja el a Pályázat bizonyítékaként.
  A Játékban való részvétellel, illetve a Játékszabályzat elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.
 5. Egy Játékos érvényesen egy e-mail címről egy választ küldhet be. Amennyiben egy Játékos több választ küld be, a Szervező csak az első sikeres Pályázatot fogadja el érvényesnek.
 6. A nyertesek kiválasztására – a Játék időtartama alatt helyes választ beküldők közül – az alábbi időpontokban kerül sor:
 7. augusztus 22.
  2018. augusztus 23.
  2018. augusztus 24.
  2018. augusztus 25.
  2018. augusztus 26.
  2018. augusztus 27.
  2018. augusztus 28.
  2018. augusztus 29.
  2018. augusztus 30.
  2018. augusztus 31.
  2018. szeptember 1.

A sorsolás véletlenszerű gépi sorsolással történik. A Játékban tartaléknyertesek kisorsolására nem kerül sor. A sorsolás nem nyilvános.

 1. A Szervező a nyertes Játékosokat – a http://budafokiborfesztival.hu/jatek/ weboldalon értesíti a sorsolás napján, a sorsolást követően. A Játékos a részvétellel hozzájárul, hogy Szervező a nevét a http://budafokiborfesztival.hu/jatek/ oldalon közzétegye.

A Szervező a nyereményt személyesen adja át a nyerteseknek, 2018. szeptember 1-én, 12-18 óra között vagy 2018. szeptember 2-án 11-17 óra között a Médiaudvarban (1221 Budapest, Kossuth Lajos utca 23.). A nyereményre jogosult nyertes Játékosok a fent megjelölt időpontban jogosultak és egyben kötelesek együttműködni a nyeremények átvételének érdekében. Ha ezen együttműködési kötelezettségének valamely nyertes Játékos nem tesz eleget, és ennek következményeként a nyeremény időben való átvétele meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem róható fel. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét csak ezen a jogvesztő határidőn belül tudja biztosítani, ezt követően a nyeremény nem vehető át, a Játékos a nyereményre való jogosultságát elveszíti.

 1. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot/díjat) másik nyereménnyel (ajándékkal/díjjal) helyettesítsen a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.
 2. A Szervező a nyeremények átadásáig kizárhatja a Játékból azt a beküldőt, aki nem felel meg a jelen Részvételi – és Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.
 3. A nyeremények másra át nem ruházhatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók és pénzre át nem válthatók. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, valamint a nyeremények átadásának a költségét a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.
 4. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ellenőrizze, az adott személy jogosult-e részt venni a Játékban. A Szervező a Játék bármely szakaszában jogosult kizárni azt a Játékost, aki nem felel meg a részvételi feltételeknek, vagy aki tisztességtelen vagy a jelen szabályzatba ütköző módszerekkel próbál a nyereményhez jutni vagy a Játékot bármely módon manipulálni.
 5. A Játékosok által megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás), a nyeremény átadásának ez okból történő elmaradásáért, illetve az ebből fakadó károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
 6. A Játék hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata a Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál Facebook oldalán, valamint a http://budafokiborfesztival.hu/reszveteli-es-jatekszabalyzat/ oldalon érhető el.
 7. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.
 8. A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik, és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Játékba történő regisztráció során megadott személyes adataik a Szervező adatbázisába kerüljenek, és azokat a Szervező, mint adatkezelő és mint adatfeldolgozó a Játékkal összefüggésben, a nyeremények kézbesítéséig, illetve a Játék lezárultáig – vagy a Játékos hozzájárulást visszavonó nyilatkozata kézhezvételéig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője a Szervező, aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a 2016/697 sz. általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: GDPR), valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő címen: Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Polgármesteri hivatala, 1221 Budapest, Városház tér 11; vagy a következő e-mail címen: jatek@budafokiborfesztival.hu. A Játékos ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérheti adatai helyesbítését is.

 1. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy
  – amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, az alábbi táblázatban megjelölt adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint
  – amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.
Kezelt adatok típusa Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
Név Játékos azonosítása
Játékban való részvétel
Sorsolás lebonyolítása
Értesítés a nyereményről, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban
Nyertes közzététele a Játék weboldalán
Jog- és igényérvényesítés 
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a pontja szerinti hozzájárulás Nyeremények átadása vagy az érintett hozzájárulásának visszavonása
E-mail cím Játékos azonosítása
Játékban való részvétel
Sorsolás lebonyolítása
Értesítés a nyereményről, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban
Nyertes közzététele a Játék weboldalán
Jog- és igényérvényesítés 
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a pontja szerinti hozzájárulás Nyeremények átadása vagy az érintett hozzájárulásának visszavonása
 1. Az adatok feldolgozását a Szervező végzi. A Szervező a személyes adatokat kizárólag a nyeremény szolgáltatásához, átadásához, és kizárólag a nyeremény szolgáltatásának, kézbesítésének idejéig használja fel. A Szervező a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.
 2. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Játékszabályzatot indokolás nélkül bármikor módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

Budapest, 2018. augusztus 2.

 

 

Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Polgármesteri hivatala
Szervező

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás